Performance Tuning® Academy: Performance Tuning® Leadership

Performance Tuning® Leadership je samostatným dvoudenním modulem z komplexního dvousemestrálního programu Performance Tuning® Academy realizovaného na International School of Business and Management Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho absolvent získá nejen příslušné znalosti spojené s rozvojem vůdcovství zaměřeného na dosahování vysokého výkonu týmů a organizací, ale také příslušný počet studijních kreditů programu Performance Tuning® Academy. Postupným absolvováním jednotlivých modulů tohoto programu rozloženým v čase dle zájmu a potřeb jejich absolventa lze postupně získat potřebný objem studijních kreditů pro získání oficiální kvalifikace Performance Tuning® Specialist na International School of Business and Management Vysoké školy ekonomické v Praze.

Modul vychází z nového progresivně se rozvíjejícího oboru Performance Tuning® (více na www.performancetuning.eu), jehož podstatou je efektivní zacházení s tzv. velkými sociálními systémy, tedy i s týmy a celými organizacemi. Obor čerpá ze systémového přístupu se specifickým zaměřením na tzv. živé systémy, tj. systemického přístupu. Proto také popisovaný studijní modul chápe leadership jako funkci systému lidí, ve kterém se leader momentálně nachází a který efekty úspěšného vedení k vysokým výkonům buď umožňuje, nebo naopak blokuje. Absolventi modulu se seznámí se souvisejícími zákonitostmi a naučí se s těmito skrytými principy aktivně pracovat tak, aby sloužily ve prospěch zadaných cílů a vysoké výkonnosti. Součástí programu budou příklady z reálné praxe i ukázky z výzkumných fází vývoje oboru.

Absolvent modulu se seznámí s vývojovými fázemi v čase, kterými prochází jak jednotlivci v týmech, tak týmy samotné a osvojí si příslušné strategie pro účinný leadership v jednotlivých etapách těchto životních cyklů. Modul umožní absolventům užitečnou identifikaci motivací lidí ve svých týmech či organizacích a vybaví je pro efektivní zvládání jejich typických reakcí. Účastník modulu se naučí „přeložit“ jakékoliv zadání či cíl do takové formy, která bude mít potenciál „nakoupit“ členy týmu a zapojit je do řešení. Absolventi modulu se seznámí s vlivem tzv. členství na chování lidí ve skupinách mimo jejich vůli a naučí se s ním metodicky pracovat tak, aby nebránil efektivnímu fungování jednotlivců v rámci týmu či organizace. Pro tyto účely budou účastníci modulu seznámeni s celou metodikou zacházení s týmy při implementaci žádoucích zadání.

Výběr z obsahu modulu:

Leadership jako funkce vedeného týmu či skupiny Tvorba Zadání zadavatele Přenesení Zadání zadavatele na tým jako organizující téma Koncept členství ve službách výkonu týmu Stanfordský experiment Typologie v rukách leadera Bezpečí vs. Jistoty v rámci leadershipu Luhmannova teorie sociálních systémů Teorie Autopoiesy a operacionální uzavřenosti Životní cyklus týmu Motivace Řešení konfliktů