Performance Tuning® Coaching

Termín konání I.setkání nového výcviku PERFORMANCE TUNING® COACHING: 15.10. - 17.10. 2019

Místo konání: INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT VŠE v PRAZE a další výcvikové prostory k tomu určené

Místo konání: ISBM VŠE PRAHA

OBSAH A STRUKTURA VÝCVIKU PERFORMANCE TUNING® COACHING (110 HODIN):

Výcvikový program je koncipován tak, aby rozvíjel budoucího kouče zejména pro zvyšování výkonu, dosahování cílů a řešení souvisejících problémů ve třech rovinách:

 • Poznání a pochopení výsledků vědeckých výzkumů posledních tří desetiletí z oblastí zkoumání tzv. živých systémů (biologických, psychických a sociálních) – tj. systemický přístup, z kterého obor Performance Tuning® vzešel – a z nich vyplývajících teorií aplikovaných na podnikání a management.

 • Pochopení a ovládnutí technik a metodik vyplývajících z výše uvedeného silného teoretického zázemí zaměřených na práci s jednotlivcem na základě jeho vlastního zadání, případně na práci dle zadání nadřízené osoby včetně práce se zadavatelem na reálném zvýšení výkonu podřízeného.

 • Sebereflexe, praktické uchopení osobnosti kouče a její kultivace jako nejsilnějšího nástroje v kontextu koučování.

Výcvik splňuje podmínky pro komplexní rozvoj kouče – specialisty na zvyšování výkonu a dosahování cílů - ve všech klíčových oblastech:

 • Silné a komplexní vědecko-teoretické zázemí, z kterého práce dobrého kouče vychází.
 • Účinná metodická výbava.
 • Integrovaná osobnost kouče vědomě používaná jako účinný nástroj koučování.

Právě díky rozvoji všech těchto tří kompetenčních oblastí dosahuje absolvent programu své účinnosti a efektivity. Tyto tři oblasti jsou v programu postupně rozvíjeny v následujících krocích:

1. soustředění / 34 hodin

Nejprve účastníci programu pronikají do pochopení principů tzv. systemického přístupu a jeho vědeckého i aplikačního vývoje, tedy nejprve se stávají systemicky uvažujícími lidmi. Teprve poté mohou toto myšlení aplikovat v metodice práce s jednotlivcem i jeho zadavatelem. Jádrem prvních 3 dnů výcviku je tedy pochopení všech vědeckých poznatků o fungování a zacházení s tzv. živými systémy a následně na toto chápání účastníci navazují pochopením metodických technik koučovacího rozhovoru až do fáze tzv. Objednávky (rozsah daný tzv. Na řešení orientovaným přístupem Steva de Shazera). V této části již účastníci zvládají vést rozhovor s výrazně větším pomáhajícím efektem než tomu bývá u tradičních postupů. Proto jsou absolventi prvního výcvikového setkání již připraveni pro praktické aplikování nacvičeného rozhovoru v reálných situacích a plnit tak zadané úkoly na svoji přípravu na další výcvikové setkání.

 1. den 09:00 – 20:00 hodin
 2. den 09:00 – 22:00 hodin
 3. den 09:00 – 18:00 hodin
 • výuka: základní myšlenkové paradigma – dva rozdílné pohledy na svět: objektivismus vs. konstruktivismus; vědecká východiska pro systemický přístup – vlastnosti živých systémů (operacionální uzavřenost, autopoieza), cyklická kauzalita, moderní systémová teorie, vývoj teorie sociálních systémů a další; model systemického koučování – část I. (na řešení orientovaný přístup)
 • praxe: práce účastníků s tzv. zakázkovým modelem; skupinové systemické rozhovory (kouč - pracovník - reflektující)
 • seminář: systemický pohled na firmy, týmy a jednotlivce aneb proč nám to ve firmě dnes nejde?

2. soustředění / 34 hodin

V druhém výcvikovém setkání účastníci navážou na pochopení teoretického zázemí systemického přístupu, na ovládnutí první poloviny metodiky práce Performance Tuning® kouče ( na tzv. Solution focused koncepci) a jejich aplikaci v praxi v mezidobí. Těžištěm tohoto setkání je dokončení praktického zvládnutí celé metodiky koučovacího rozhovoru tak, aby kouč v této části výcviku již měl k dispozici aktivně zvládnuté všechny metodické nástroje (tzv. Zakázkový model Kurta Ludewiga). V této části výcviku již koučové získávají kompletní instrumentální výbavu pro Performance Tuning® koučování. Přesto vyvstává jasný rozdíl v maximální versus průměrné účinnosti závislý na zacházení kouče se svojí osobností jako aktivním nástrojem. Účastníci výcviku se v závěru setkání začínají orientovat v silných a slabých stránkách svého osobnostního vybavení a chápou silnou souvislost mezi schopností účinně své silné a slabé osobnostní stránky (své předpoklady a očekávání ve vztahu k obsahu práce s klientem i k jeho celkovému nastavení) aktivně a řízeně využívat a mezi výsledným efektem. Proto výcvik profesionálů v oblasti dosahování náročných cílů a řešení souvisejících problémů pokračuje třetím a čtvrtým výcvikovým setkáním zaměřeným na práci specialisty v oboru Performance Tuning® během koučování sama se sebou.

 1. den 10:30 – 21:00 hodin
 2. den 09:00 – 22:00 hodin
 3. den 09:00 – 18:00 hodin
 • výuka: úvodní opakování Solution focused modelu Performance Tuning® koučování; kompletní opakování teorie (modelu) – prezentace ve skupinách; celý model Performance Tuning® koučování – dokončení (Zakázkový model)
 • praxe: práce účastníků s tzv. zakázkovým modelem; práce se škálou – posuny na škále, určování cílů; skupinová práce s videozáznamy všech účastníků výcviku; skupinová supervize práce s reálnými pracovníky přizvanými na výcvikové setkání, praktický nácvik rozhovoru – vyjednávání od žádosti k objednávce, tvorba a realizace zakázky, závěrečná intervence
 • seminář: diskuse k zadaným studijním textům; související otázky a témata účastníků výcviku

3. soustředění / 36 hodin

Toto setkání se soustředí především na rozpoznávání typických individuálních osobnostních stylů jednotlivých koučů, které je odlišují a charakterizují. Díky uvědomění si vlastního osobitého stylu tak získává každý kouč ještě mnohem silnější nástroj své práce než je metodika, a to sebe samého. Díky sebereflexi a pochopení praktického využití své vlastní osobnosti jako nástroje koučování výkonu se koučové učí integrovat tento mocný nástroj doposud zvládnutou metodickou a teoretickou výbavou. V průběhu tohoto setkání se budoucí Performance Tuning® specialisté učí aktivně pracovat se sebereflexí tzv. druhého řádu. Ta jim umožňuje uvědomění a osvobození se od vlastních paradigmat a zákonitostí, které jinak rozhodují o tom, co udělají jako to nejlepší, užitečné pro koučovaného pracovníka. V této fázi koučové zvládají schopnost překračovat efektivně svá vlastní omezení v pomáhající roli kouče vůči konkrétním potřebám koučovaného pracovníka. Tímto se dostávají ve své efektivnosti za hranice standardních výkonů koučování založeného na pouhých metodách.

 1. den 09:00 – 21:30 hodin
 2. den 09:00 – 22:00 hodin
 3. den 09:00 – 18:00 hodin
 • výuka: kompletní opakování modelu Performance Tuning® koučování; metodika – vyjednání zadání zadavatele, příprava na rozhovor, efektivní použití zadání zadavatele v rozhovoru, vedení rozhovoru, praktické pomůcky; kybernetika 2. řádu, sebereflexe, osobnost jako nástroj, reflektované využívání sebe samého

 • praxe:práce účastníků s tzv. zakázkovým modelem; práce se škálou – posuny na škále, určování cílů; skupinová práce s videozáznamy všech účastníků výcviku; skupinová supervize práce s reálnými pracovníky přizvanými na výcvikové setkání na základě zadání jejich nadřízených zadavatelů; osobnostní cíle účastníků; příprava na obhajobu závěrečné praktické práce účastníků výcviku, supervizní koučování koučů jako příprava na obhajoby jejich práce

 • seminář: související otázky a témata účastníků vztažená k práci s kontexty, kybernetikou v 2. řádu a reflektované využívání svého osobnostního vybavení

Obhajoba závěrečné práce / 11 hodin

1 den 09:00 – 19:00 hodin

Obhajovací praktická ukázka práce účastníků výcviku na jejich videozáznamech za účasti dvou nezávislých odborníků - supervizora a lektora výcviku – a ostatních účastníků obhajob; obhajoba dosažené úrovně získaných schopností a dovedností Performance Tuning® koučování dle definovaných požadavků na absolventa výcviku, v souladu s kvalifikačními požadavky na první mezinárodní akreditační stupeň České asociace koučů. Obhajoba je součástí výcviku a plní i roli edukativní pro profesionalizaci práce kouče. Úspěšný absolvent získává certifikát Performance Tuning® Academy při International School of Business and Management na Vysoké škole ekonomické v Praze, který je krytý jeho absolventskou prací archivovanou po úspěšně složených obhajobách pod číslem vystaveného certifikátu.

Každý z absolventů výcviku absolvuje celkem 85 výukových hodin v oblasti individuálního systemického koučování, 10 hodin vlastní sebezkušenosti v roli koučovaného a 15 hodin supervize své práce individuálního systemického kouče v podobě skupinové supervize na výcvikových setkáních a individuální supervize při praktikování systemického koučování v mezidobí mezi jednotlivými výcvikovými setkáními.

ODBORNÝ GARANT VÝCVIKU

Petr Kallista

podnikatel, certifikovaný kouč mezinárodně akreditovaný Českou asociací koučů na stupeň Akreditovaný profesionální kouč, bývalý člen předsednictva a Stavovské rady České asociace koučů, lektor a hlavní garant výcviků Expertní skupiny CALLISTO CZ, s.r.o., specialista na zvyšování výkonu v organizacích, spoluzakladatel a odborný garant Performance Tuning® Academy na VŠE v Praze.

Motto: „Dost řečí – výkon a reálné změny!“

Odborná praxe: 24 let

Formální vzdělání: teorie výchovné a vzdělávací práce (Matematicko-fyzikální fakulta, Universita Karlova, Praha), management a marketing (Ekonomická fakulta, Západočeská Universita, Praha).

Hlavní výcviky: Systemické koučování, systemický management (Institut systemického koučování, Institut systemických studií, Praha, 827 hodin), Umění terapie – komplexní výcvik (Institut pro systemickou zkušenost, Praha, 675 hodin), Hypnotická a nehypnotická komunikační psychoterapie Miltona H. Ericksona (Vzdělávací a tréninkový institut SPAS Praha, 800 hodin, výcvik Supervize v koučování (Intuicion – Pilar Godino, International Coach Federation), Leadership Grid® (Grid® International CZ)

Další zkušenosti: Působí jako realizátor licenčních programů Performance Tuning® Sales hypnosis, Performance Tuning® Liga Vyvolených a Performance Tuning® Manažerská Extraliga určených ke skokovému zvýšení produkce prodejních sítí (70% - 100% nárůst prodejů v průběhu 3 měsíců realizace programu) a jako lektor a odborný garant certifikovaných jednosemstrálních výcviků Performance Tuning® Coaching a Performance Tuning® Master Certified a dvousemestrálního výcviku profesionálních koučů Komplexní systemické koučování na Performance Tuning® Academy při International School of Business and Management na Vysoké škole ekonomické v PrazeVybrané reference z exekutivní praxe Performance Tuning®: Vitana a.s. – program Performance Tuning® Liga Vyvolených pro skokový nárůst výkonu prodejců, Raiffeisenbank a.s. – tréninkové programy pro obchodníky a jejich manažery v distribučních sítích Retail, Middle Market, Large Corporate, Hypotéky zaměřené na výkon 172 manažerů sales, IKEA ČR s.r.o. – koučovací výcviky 62 manažerů a pracovníků obchodních domů, Autocentrum – Háša s.r.o. – komplexní Performance Tuning® celé organizace pro zvýšení výkonu před prodejem společnosti, D.A.S. pojišťovna právní ochrany – realizace programů Performance Tuning® Liga Vyvolených a Performance Tuning® Manažerská Extraliga pro skokové navýšení výkonu prodejní sítě

Termín konání I.setkání nového výcviku PERFORMANCE TUNING® COACHING: 15.10. - 17.10. 2019

Místo konání: INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT VŠE v PRAZE a další výcvikové prostory k tomu určené

Místo konání: ISBM VŠE PRAHA

OBSAH A STRUKTURA VÝCVIKU PERFORMANCE TUNING® COACHING (110 HODIN):

Výcvikový program je koncipován tak, aby rozvíjel budoucího kouče zejména pro zvyšování výkonu, dosahování cílů a řešení souvisejících problémů ve třech rovinách:

 • Poznání a pochopení výsledků vědeckých výzkumů posledních tří desetiletí z oblastí zkoumání tzv. živých systémů (biologických, psychických a sociálních) – tj. systemický přístup, z kterého obor Performance Tuning® vzešel – a z nich vyplývajících teorií aplikovaných na podnikání a management.

 • Pochopení a ovládnutí technik a metodik vyplývajících z výše uvedeného silného teoretického zázemí zaměřených na práci s jednotlivcem na základě jeho vlastního zadání, případně na práci dle zadání nadřízené osoby včetně práce se zadavatelem na reálném zvýšení výkonu podřízeného.

 • Sebereflexe, praktické uchopení osobnosti kouče a její kultivace jako nejsilnějšího nástroje v kontextu koučování.

Výcvik splňuje podmínky pro komplexní rozvoj kouče – specialisty na zvyšování výkonu a dosahování cílů - ve všech klíčových oblastech:

 • Silné a komplexní vědecko-teoretické zázemí, z kterého práce dobrého kouče vychází.
 • Účinná metodická výbava.
 • Integrovaná osobnost kouče vědomě používaná jako účinný nástroj koučování.

Právě díky rozvoji všech těchto tří kompetenčních oblastí dosahuje absolvent programu své účinnosti a efektivity. Tyto tři oblasti jsou v programu postupně rozvíjeny v následujících krocích:

1. soustředění / 34 hodin

Nejprve účastníci programu pronikají do pochopení principů tzv. systemického přístupu a jeho vědeckého i aplikačního vývoje, tedy nejprve se stávají systemicky uvažujícími lidmi. Teprve poté mohou toto myšlení aplikovat v metodice práce s jednotlivcem i jeho zadavatelem. Jádrem prvních 3 dnů výcviku je tedy pochopení všech vědeckých poznatků o fungování a zacházení s tzv. živými systémy a následně na toto chápání účastníci navazují pochopením metodických technik koučovacího rozhovoru až do fáze tzv. Objednávky (rozsah daný tzv. Na řešení orientovaným přístupem Steva de Shazera). V této části již účastníci zvládají vést rozhovor s výrazně větším pomáhajícím efektem než tomu bývá u tradičních postupů. Proto jsou absolventi prvního výcvikového setkání již připraveni pro praktické aplikování nacvičeného rozhovoru v reálných situacích a plnit tak zadané úkoly na svoji přípravu na další výcvikové setkání.

 1. den 09:00 – 20:00 hodin
 2. den 09:00 – 22:00 hodin
 3. den 09:00 – 18:00 hodin
 • výuka: základní myšlenkové paradigma – dva rozdílné pohledy na svět: objektivismus vs. konstruktivismus; vědecká východiska pro systemický přístup – vlastnosti živých systémů (operacionální uzavřenost, autopoieza), cyklická kauzalita, moderní systémová teorie, vývoj teorie sociálních systémů a další; model systemického koučování – část I. (na řešení orientovaný přístup)
 • praxe: práce účastníků s tzv. zakázkovým modelem; skupinové systemické rozhovory (kouč - pracovník - reflektující)
 • seminář: systemický pohled na firmy, týmy a jednotlivce aneb proč nám to ve firmě dnes nejde?

2. soustředění / 34 hodin

V druhém výcvikovém setkání účastníci navážou na pochopení teoretického zázemí systemického přístupu, na ovládnutí první poloviny metodiky práce Performance Tuning® kouče ( na tzv. Solution focused koncepci) a jejich aplikaci v praxi v mezidobí. Těžištěm tohoto setkání je dokončení praktického zvládnutí celé metodiky koučovacího rozhovoru tak, aby kouč v této části výcviku již měl k dispozici aktivně zvládnuté všechny metodické nástroje (tzv. Zakázkový model Kurta Ludewiga). V této části výcviku již koučové získávají kompletní instrumentální výbavu pro Performance Tuning® koučování. Přesto vyvstává jasný rozdíl v maximální versus průměrné účinnosti závislý na zacházení kouče se svojí osobností jako aktivním nástrojem. Účastníci výcviku se v závěru setkání začínají orientovat v silných a slabých stránkách svého osobnostního vybavení a chápou silnou souvislost mezi schopností účinně své silné a slabé osobnostní stránky (své předpoklady a očekávání ve vztahu k obsahu práce s klientem i k jeho celkovému nastavení) aktivně a řízeně využívat a mezi výsledným efektem. Proto výcvik profesionálů v oblasti dosahování náročných cílů a řešení souvisejících problémů pokračuje třetím a čtvrtým výcvikovým setkáním zaměřeným na práci specialisty v oboru Performance Tuning® během koučování sama se sebou.

 1. den 10:30 – 21:00 hodin
 2. den 09:00 – 22:00 hodin
 3. den 09:00 – 18:00 hodin
 • výuka: úvodní opakování Solution focused modelu Performance Tuning® koučování; kompletní opakování teorie (modelu) – prezentace ve skupinách; celý model Performance Tuning® koučování – dokončení (Zakázkový model)
 • praxe: práce účastníků s tzv. zakázkovým modelem; práce se škálou – posuny na škále, určování cílů; skupinová práce s videozáznamy všech účastníků výcviku; skupinová supervize práce s reálnými pracovníky přizvanými na výcvikové setkání, praktický nácvik rozhovoru – vyjednávání od žádosti k objednávce, tvorba a realizace zakázky, závěrečná intervence
 • seminář: diskuse k zadaným studijním textům; související otázky a témata účastníků výcviku

3. soustředění / 36 hodin

Toto setkání se soustředí především na rozpoznávání typických individuálních osobnostních stylů jednotlivých koučů, které je odlišují a charakterizují. Díky uvědomění si vlastního osobitého stylu tak získává každý kouč ještě mnohem silnější nástroj své práce než je metodika, a to sebe samého. Díky sebereflexi a pochopení praktického využití své vlastní osobnosti jako nástroje koučování výkonu se koučové učí integrovat tento mocný nástroj doposud zvládnutou metodickou a teoretickou výbavou. V průběhu tohoto setkání se budoucí Performance Tuning® specialisté učí aktivně pracovat se sebereflexí tzv. druhého řádu. Ta jim umožňuje uvědomění a osvobození se od vlastních paradigmat a zákonitostí, které jinak rozhodují o tom, co udělají jako to nejlepší, užitečné pro koučovaného pracovníka. V této fázi koučové zvládají schopnost překračovat efektivně svá vlastní omezení v pomáhající roli kouče vůči konkrétním potřebám koučovaného pracovníka. Tímto se dostávají ve své efektivnosti za hranice standardních výkonů koučování založeného na pouhých metodách.

 1. den 09:00 – 21:30 hodin
 2. den 09:00 – 22:00 hodin
 3. den 09:00 – 18:00 hodin
 • výuka: kompletní opakování modelu Performance Tuning® koučování; metodika – vyjednání zadání zadavatele, příprava na rozhovor, efektivní použití zadání zadavatele v rozhovoru, vedení rozhovoru, praktické pomůcky; kybernetika 2. řádu, sebereflexe, osobnost jako nástroj, reflektované využívání sebe samého

 • praxe:práce účastníků s tzv. zakázkovým modelem; práce se škálou – posuny na škále, určování cílů; skupinová práce s videozáznamy všech účastníků výcviku; skupinová supervize práce s reálnými pracovníky přizvanými na výcvikové setkání na základě zadání jejich nadřízených zadavatelů; osobnostní cíle účastníků; příprava na obhajobu závěrečné praktické práce účastníků výcviku, supervizní koučování koučů jako příprava na obhajoby jejich práce

 • seminář: související otázky a témata účastníků vztažená k práci s kontexty, kybernetikou v 2. řádu a reflektované využívání svého osobnostního vybavení

Obhajoba závěrečné práce / 11 hodin

1 den 09:00 – 19:00 hodin

Obhajovací praktická ukázka práce účastníků výcviku na jejich videozáznamech za účasti dvou nezávislých odborníků - supervizora a lektora výcviku – a ostatních účastníků obhajob; obhajoba dosažené úrovně získaných schopností a dovedností Performance Tuning® koučování dle definovaných požadavků na absolventa výcviku, v souladu s kvalifikačními požadavky na první mezinárodní akreditační stupeň České asociace koučů. Obhajoba je součástí výcviku a plní i roli edukativní pro profesionalizaci práce kouče. Úspěšný absolvent získává certifikát Performance Tuning® Academy při International School of Business and Management na Vysoké škole ekonomické v Praze, který je krytý jeho absolventskou prací archivovanou po úspěšně složených obhajobách pod číslem vystaveného certifikátu.

Každý z absolventů výcviku absolvuje celkem 85 výukových hodin v oblasti individuálního systemického koučování, 10 hodin vlastní sebezkušenosti v roli koučovaného a 15 hodin supervize své práce individuálního systemického kouče v podobě skupinové supervize na výcvikových setkáních a individuální supervize při praktikování systemického koučování v mezidobí mezi jednotlivými výcvikovými setkáními.

ODBORNÝ GARANT VÝCVIKU

Petr Kallista

podnikatel, certifikovaný kouč mezinárodně akreditovaný Českou asociací koučů na stupeň Akreditovaný profesionální kouč, bývalý člen předsednictva a Stavovské rady České asociace koučů, lektor a hlavní garant výcviků Expertní skupiny CALLISTO CZ, s.r.o., specialista na zvyšování výkonu v organizacích, spoluzakladatel a odborný garant Performance Tuning® Academy na VŠE v Praze.

Motto: „Dost řečí – výkon a reálné změny!“

Odborná praxe: 24 let

Formální vzdělání: teorie výchovné a vzdělávací práce (Matematicko-fyzikální fakulta, Universita Karlova, Praha), management a marketing (Ekonomická fakulta, Západočeská Universita, Praha).

Hlavní výcviky: Systemické koučování, systemický management (Institut systemického koučování, Institut systemických studií, Praha, 827 hodin), Umění terapie – komplexní výcvik (Institut pro systemickou zkušenost, Praha, 675 hodin), Hypnotická a nehypnotická komunikační psychoterapie Miltona H. Ericksona (Vzdělávací a tréninkový institut SPAS Praha, 800 hodin, výcvik Supervize v koučování (Intuicion – Pilar Godino, International Coach Federation), Leadership Grid® (Grid® International CZ)

Další zkušenosti: Působí jako realizátor licenčních programů Performance Tuning® Sales hypnosis, Performance Tuning® Liga Vyvolených a Performance Tuning® Manažerská Extraliga určených ke skokovému zvýšení produkce prodejních sítí (70% - 100% nárůst prodejů v průběhu 3 měsíců realizace programu) a jako lektor a odborný garant certifikovaných jednosemstrálních výcviků Performance Tuning® Coaching a Performance Tuning® Master Certified a dvousemestrálního výcviku profesionálních koučů Komplexní systemické koučování na Performance Tuning® Academy při International School of Business and Management na Vysoké škole ekonomické v PrazeVybrané reference z exekutivní praxe Performance Tuning®: Vitana a.s. – program Performance Tuning® Liga Vyvolených pro skokový nárůst výkonu prodejců, Raiffeisenbank a.s. – tréninkové programy pro obchodníky a jejich manažery v distribučních sítích Retail, Middle Market, Large Corporate, Hypotéky zaměřené na výkon 172 manažerů sales, IKEA ČR s.r.o. – koučovací výcviky 62 manažerů a pracovníků obchodních domů, Autocentrum – Háša s.r.o. – komplexní Performance Tuning® celé organizace pro zvýšení výkonu před prodejem společnosti, D.A.S. pojišťovna právní ochrany – realizace programů Performance Tuning® Liga Vyvolených a Performance Tuning® Manažerská Extraliga pro skokové navýšení výkonu prodejní sítě

PERFORMANCE TUNING® pro veřejnost

Performance Tuning® Coaching

Termín konání I.setkání nového výcviku PERFORMANCE TUNING® COACHING: 15.10. - 17.10. 2019

Místo konání: INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT VŠE v PRAZE a další výcvikové prostory k tomu určené

Místo konání: ISBM VŠE PRAHA

Performance Tuning® Coaching

Workshop Performance Tuning®

Termín konání: 12. 11. 2019, INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT VŠE v PRAZE

Workshop Performance Tuning®

Performance Tuning® Coaching – MASTER CERTIFIED

Termín konání výcviku I.setkání : 20.11. - 22.11. 2019

Místo konání: INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT VŠE v PRAZE

Performance Tuning® Coaching – MASTER CERTIFIED

Prodat o 100% víc?

Je možné v době krize zvednout výkon obchodníků? A jak?

Prodat o 100% víc?

Performance Tuning® Leadership

První samostatný modul Performance Tuning® Academy zaměřený na Performance Tuning® Leadership byl realizovaný na International School of Business and Management Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 2013.

Více informací naleznete na stránkách ISBM VŠE Praha: odkaz

Leták ke stažení ZDE

Performance Tuning® Leadership

Jsme jednou z hlavních společností působících v rámci
PERFORMANCE TUNING®