Trénink aktivního přístupu k obchodování

Tento program je určen zejména pro pracovníky z oblasti prodeje a nákupu. Zpřístupňuje poznání psychologických postupů vycházejících z tzv. hypnotické a nehypnotické komunikační terapie a oblasti neurolingvistického programování (NLP). Poukazuje zároveň na nebezpečí ohrožení dodavatelsko-odběratelských vztahů v případě neetického využití těchto postupů. Z tohoto důvodu je určen především pro zefektivnění práce seriozních obchodníků pracujících se svými zákazníky na bázi vztahu win – win (oboustranný prospěch).

LEADERSHIP GRID®

První část programu seznamuje účastníky s Grid® teorií stylů chování podle prof. Roberta Blakea. Tyto poznatky slouží jako východisko pro identifikaci zaměření motivací partnera v obchodním jednání a usnadňují připojení se k jeho způsobu myšlení a vyjadřování – vzniká tím základna pro efektivní použití komunikačních technik.

Praktický nácvik rozpoznávání různých stylů chování a jejich motivací probíhá nejprve pomocí hraného filmu a následně formou simulace obchodního jednání. Program je založen na srovnání měřitelných výsledků individuálních a týmových aktivit a strukturované reflexi jejich průběhu. Osobní zkušenosti jsou systematicky doplňovány společnou diskuzí propojující teorii a praxi.

--popis obrázku--

TECHNIKY V PRODEJNÍCH SITUACÍCH

Druhá část programu rozkrývá velmi citlivou problematiku psychologických postupů v prodejních situacích. Vyjednavač vybavený znalostí těchto postupů může jejich prostřednictvím ovlivňovat rozhodování ve svůj prospěch. Trénink ukazuje jejich využití jako nástroje k prolomení komunikačních bariér a připojení se k jazyku zákazníka, upozorňuje na etické aspekty práce prodejce či nákupčího zejména ve vztahu k budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Účastníci porozumí rozdílu mezi využíváním těchto technik a jejich zneužíváním k manipulaci.

Práce probíhá formou systemického workshopu a sebezkušenostního výcviku. Témata jsou v programu předkládána v podobě tzv. podnětových listů, vlastních příkladů lektora, a také formou studia vlastního autentického videozáznamu mikrosignálů neverbální komunikace. S pomocí předkládaných odborných podnětů si lidé vytvářejí vlastní interpretace vycházející z nich samotných. Takto vytvořené individuální postupy a dovednosti pro zefektivnění prodejní komunikace jsou pak předmětem vlastního nácviku.Trénink vede k dosažení změny v myšlení prodejců o sobě a o zákazníkovi, což uvolňuje potenciál k dosažení většího úspěchu v jednání. V dalším kroku jsou účastníci vybaveni znalostmi potřebnými k uplatnění svého nového myšlení v praxi. Účinné dovednosti pro aktivní obchodování si osvojují sami na základě zkušeností. Nejsou jim předloženy někým zvenčí, ale vznikly v nich samých, a proto má změna v jejich přístupu trvalý charakter.

ROZSAH PROGRAMU

  1. den 18:00 – 22:00 hodin
  2. den 08:00 – 22:00 hodin
  3. den 08:00 – 22:00 hodin
  4. den 08:00 – 17:00 hodin

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

Grid® styly chování a jejich aplikace v praxi, moderní komunikační teorie, teorie autopoiezy, etika v dlouhodobých obchodních vztazích, omyly a mýty v tradičních výcvicích „prodejních dovedností“, neverbální komunikace, mikrosignály při vyjednávání, základy hypnotické a nehypnotické komunikační terapie Miltona H. Ericksona, připojování se ke klientovi, leading při jednání, typologie sugescí a jejich použití, implementace do vlastních pracovních zkušeností.

PARTNERSTVÍ

Cílem asociovaného partnerství mezi Expertní skupinou Callisto CZ a Grid International CZ je přinášet klientům užitek na základě výjimečného spojení našich odborností. Zkušenosti ze společných projektů prokázaly, že současné využití mezinárodně uznávaného standardu chování Leadership Grid® a systemického přístupu ke zvyšování výkonnosti firem umožňuje ideální synergii.

Poslání společné práce je jednoduché:

NEJDE O ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU, ALE O REÁLNÝ VÝSLEDEK.

Chcete-li se dozvědět se o tomto programu více pavla.hodacova@expertcallisto.com